WATCHING YOU, WATCHING ME! BEMPTON CLIFFS by Sue Hubbard.